Обекти

Някои от по-значимите ни обекти

Строителство

 • - Изграждане на жилищна сграда с гаражи и обекти за обществено обслужване –
  Илвен БИЛД ООД
 •  
 • - Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в град Плевен“.
 •  
 • - Изграждане на фотоволтаична централа 200 KW в УПИ ХV-3880 гр. Чирпан на фирма "Марвел 2010" ООД
 •  
 • - Изграждане не фотоволтаична централа 30KW в гр. Горни Дъбник, община Долни Дъбник
 •  
 • - Ремонт и реконструкция на СУ "Алеко Константинов“ и спортни площадки към СУ
  "Алеко Константинов“- Община Луковит
 •  
 • - Цялостно оформяне на сградата на Клиника по ревматология на УМБАЛ “Св.
  Иван Рилски“ ЕАД, гр. София
 •  
 • - Саниране на Детска ясла № 1, гр. Кнежа, община Кнежа
 •  
 • - Саниране на сградата на община Кнежа
 •  
 • - Саниране на Детска градина „ Детска планета“, община Кнежа
 •  
 • - Саниране на Детска градина „Огнян Михайлов“, община Кнежа
 •  
 • - Изграждане на многофункционална зала, община Луковит
 •  
 • - Изграждане на мемориал– паметник на загиналите във войните угърчинци,
  община Угърчин.
 •  
 • - Изграждане на Център за настаняване от семеен тип гр. Червен бряг и
  реконструкция на сграда предвидена за защитено жилище, община Червен бряг
 •  
 • - Саниране по Национална програма за енергийна ефективност на блок
  “Светлина“, община Луковит
 •  
 • - Изграждане на жилищна сграда с гаражи в град Плевен- „Илвен Билд 2“ООД

Мениджмънт

 • - Менажиране на проект на дружество " Дема Енерджи" ЕООД за изграждане на фотоволтаичен парк с капацитет 4628,80 KWp, три броя БКТП 1х1600 kVA и кабелни линии 20kV

 

 • - Менажиране на проект изграждане на фотоволтаична централа с мощност 850 kW в промишлена зона град Плевен на дружество "Солар Електрис" ООД

Строителен надзор

 • - Рамков договор за упражняване на строителен надзор на енергийни обекти на
  „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на територията на община Плевен
 •  
 • - Упражняване на строителен надзор на булевард „Пенчо Славейков“, град София –
  Столична община
 •  
 • - Упражняване на строителен надзор на обект на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, находящ
  се на ул. „Данаил Попов” гр. Плевен.
 •  
 •  
 • - Рамков договор за упражняване на строителен надзор на обекти на основното
  застрояване и инфраструктурата на територията на община Плевен.
 •  
 • - Упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция и водоснабдяване на
  с. Дерманци, община Луковит.
 •  
 • - Упражняване на строителен надзор на обект: „Обновяване на централен градски
  площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа.
 •  
 • -Извършване на независим строителен надзор на Фотоволтаична система в град Бяла Слатина на дружество "Дани Сън" ЕООД гр.Шумен
 •  
 • - Извършване на строителен надзор и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа 105,3 kW, находяща се в УПИ XVI-3881, гр. Чирпан на дружество "Персол" ЕООД
 •  
 •  
 • - Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на инсталация за
  компостиране на разделно събрани зелени отпадъци- регион Враца
 •  
 • - Упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация/ реконструкция на
  път IV-3044/Луковит-Коритна/Румянцево-Луковит- Карлуково и реконструкция на
  водопроводната мрежа с. Петревене, община Луковит
 •  
 • - Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и упражняване на
  строителен надзор на следните обекти:Рехабилитация и реконструкция на улични
  настилки на улици и части от тях на територията на гр. Смядово и реконструкция на
  вътрешна водопроводна мрежа в град Смядово.
 •  
 • - Упражняване на строителен надзор на реконструкция на вътрешна водопроводна
  мрежа в с. Катунец, с. Драгана и град Угърчин, община Угърчин

Проектиране

 • - Изготвяне на технически проект за обект: Административна сграда, I-во и II –ро
  женско отделение и I-во и III-то мъжко отделение на Държавна психиатрична
  болница, гр. Карлуково.
 •  
 • - Проектиране на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и
  площадка за игра в ж.к. „Черно море“, гр. Несебър, община Несебър.
 •  
 • - Изготвяне на технически проект за обект: „Проектиране на гаражи, навеси, склад за
  материали, ремонт и реконструкция на административно-битова сграда на фирма
  „Стройкомерс Плевен“ ЕАД
 •  
 • - Изработване на работен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване и
  оборудване на сградата и рехабилитация на дворното пространство на ЦДГ
  “Люляче“- община Ловеч
 •  
 • - Изготвяне на инвестиционен проект за обект многофункционална зала, община
  Луковит
 •  
 • - Изработване на технически проект на обект: „Народно читалище Христо Ботев-
  1889“, гр. Койнаре, община Червен бряг.
 •  
 • - Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Целодневна детска градина
  „Здравец“, община Угърчин
 •  
 • - Изготвяне на технически проект на 6 сгради общинска собтвеност на община
  Луковит
 •  
 • - Изготвяне на технически проект на обект - Подобряване на туристическата
  инфраструктура в община Тетевен
 •  
 • - Изготвяне на работни инвестиционни проекти на обект общинска сграда на община
  Смядово

Енергийна ефективност

 • - Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и проверка на енергийна
  ефективност на климатични инсталации на Търговски комплекс МОЛ Плевен.
 •  
 • - Обследване за енергийна ефективност и оценка на постигнати спестявания на
  сграда ПДК“Леденика“, АЕЦ Козлодуй ЕАД
 •  
 • - Изготвяне на енергиен паспорт на обект Супермаркет LIDL - гр.Ловеч
 •  
 • - Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически обследвания и
  технически паспорти на 14 броя многофамилни жилищни сгради на територията на
  община Нова Загора
 •  
 • - Обследване за енергийна ефективност на „Сгради общинска собственост на
  територията на община Несебър“ -21 сгради
 •  
 • - Обследване за енергийна ефективност,издаване на сертификат за актуално
  състояние на потребелнието на енергия за обект: „Сграда В на
  „ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ“, ГР. СОФИЯ.
 •  
 • - Обследвания за енергийна ефективност, изготвяне на технически обследвания и
  технически паспорти на 5 броя многофамилни жилищни сгради на територията на
  ОБЩИНА ТУТРАКАН
 •  
 • - Обследване за енергийна ефективност, архитектурно заснемане и технически
  паспорт на обект: „Административна сграда на Дирекция на Природен парк
  Беласица, община Петрич
 •  
 • - Обследване за енергийна ефективност на 14 сгради общинска собственост на
  територията на община Угърчин.
 •  
 • - Обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ на 4
  броя училища на територията на Община Русе.