За Нас

За нас
logo_white_en

Eurostroy RN

е модерна и просперираща фирма с дългогодишен опит на българския пазар, основана през 2006г. Развива своята дейност в областта на промишленото, гражданско и инфраструктурното строителство. Изгражда, менажира и изпълнява строителен надзор на проекти за соларни паркове, както и съораженията принадлежащи към тях.

Дейността на дружеството включва

Цялостното изпълнение
и въвеждане в експлоатация на жилищни и обществено-обслужващи сгради
Строителство на обекти от инфраструктурата
Водопроводни, канализационни и електрически мрежи и съоръжения, детски площадки и облагородяване на градски райони
Реконструкции и ремонтни работи
на жилищни и обществено-обслужващи сгради и съоръжения
Строителен надзор
обследване за енергийна ефективност, проектиране и авторски надзор
Вътрешен дизайн
на жилищни и обществено обслужващи обекти

Повече

Повече

Фирмата е редовен член на Камарата на строителите в България и притежава Удостоверения за извършване на строителство от I-ва до V-та група.


Eurostroy RN
е оправомощена да упражнява строителен надзор по време на строителството и да оценява съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, за което има издадено Удостоверение от Дирекция за национален строителен контрол при МРРБ, както и да извършва дейности по обследване и сертифициране на сгради по реда на Закона за енергийна ефективност и притежава Удостоверение издадено от АУЕР.

През целия 14 годишен период на съществуване и успешно развитие Eurostroy RN има реализирани:

0

Строителни обектa

включващи жилищни сгради, офиси, магазини, административни сгради, складове, инфраструктурни проекти от кота изкоп до въвеждане в експлоатация
0

Обекта, на които е упражнен строителен надзор

0
кв.м.

Обследване за ЕЕ

0

Проектирани обекта

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в компанията е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001: 2015 и ISO 14001:2015., за което има издадени съответните Сертификати.

В процеса на строителство влагаме винаги качествени материали и изделия, отговарящи на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите й Наредби.

 

Екип

Екип

Екипът се състои изцяло от специалисти с висше образование по специалности от всички сфери, касаещи строителните процеси.

  • Направление строителство – инженерно-технически кадри и строителни специалисти с доказан опит и умения при осъществяване на досегашната ни дейност в строителството.
  •  
  • Направление строителен надзор и Направление “Енергийна ефективност“ – Специалистите във фирмата са подбрани съгласно изискванията на релевантната нормативна база.
  •  
  • Направление “Проектиране“ – „Инженерите и архитектите от екипа имат сертификати по компетентности в съответните области за придобита специализация по внедряване на съответните новости и технологии. Притежават пълна проектантска правоспособност като членове на КИИП и КАБ.